Úpravna vody Březovice

Logo-vos Úpravna Březovice slouží už od 60. let a je jedním ze dvou hlavních zdrojů pro výrobu pitné vody v rámci skupinového vodovodu Hořice a zásobení přilehlých obcí. V areálu úpravny jsou tři podzemní vrty, z nichž se využívaly jen dva.

Z vrtů je možné odebírat celkově až 30 l/s z hloubky 65 m. Denně linka upraví 955 m³ vody. Z areálu je voda dále vedena řadem do vodojemu Gothard, který má objem 800 m³ a zásobuje vodou zhruba polovinu obyvatel Hořic a okolí.

Úpravna  vody Březovice byla v r. 2015 celkově zrekonstruována, je důležitým zdrojem pitné vody skupinového vodovodu Hořice (společně s ÚV Libonice).

Od r.2021 jsou z ÚV Březovice nově zásobeny i obce a lokality Cerekvice, Jeřice, Třebovětice, Chloumek, Skála, Boháňka.

Od r.2022 lokalita Doubrava.

Vodarna

Na ÚV Březovice je ze surové vody odstraňováno železo a mangan klasickými technologickými postupy: provzdušnění, chlorace, úprava pH, filtrace, akumulace.

Při provzdušnění dojde k vypuzení plynného oxidu uhličitého (odkyselení) a nasycení vody vzdušným kyslíkem – tedy zvýší se pH a zvýší se oxidační potenciál. Díky tomu se vysráží některé nežádoucí kationty kovů. Například železnatý kationt se oxiduje na železitý a ten se v zásaditém prostředí vysráží jako nerozpustný hydroxid železitý, který se následně odstraní filtrací. Podobně reagují další nežádoucí kationty, např. mangan.

 

reakce vody      pH                 7,2 – 7,4

dusičnany         NO3               do 5 mg/l (limit 50,0)

tvrdost vody     Ca+Mg           2,35 – 2,45 tj. voda středně tvrdá

volný chlor                              do 0,1 mg/l (limit 0,3)

 

 Všechny sledované ukazatele pitné vody jsou v souladu s limity vyhlášky č.252/2004 Sb. v platném znění, kvalita pitné vody je sledována v rozsahu a četnosti dle této vyhlášky, veškeré protokoly rozborů pitné vody jsou zveřejněny na webu VOS a.s. www.vosjicin.cz

Hlaseni-poruch

 

Aktuální ceník vodného a stočného naleznete na http://www.vosjicin.cz/sluzby/ceny/#ceny

 

Platby za vodné, stočné a ostatní služby lze platit:

  1. převodem na účet VOS a.s. formou pravidelných měsíčních zálohových plateb. Placení záloh můžete sjednat v sídle společnosti nebo telefonicky. Zálohy se sjednávají ve výši 1/12 celkové roční platby vodného a stočného. Platí se převodem z účtu.

    č. účtu VOS a.s.: 1500541 / 0100

    variabilní symbol: číslo zákaznického účtu uvedené na faktuře za vodné a stočné

  2. v hotovosti v zákaznickém centru společnosti VOS a.s.. V zákaznickém centru bohužel nepřijímáme platby bankovní kartou. Zálohy není možné platit prostřednictvím SIPO. 

          Adresa zákaznického centra: 

          Na Tobolce 428, 506 01 Jičín

       

          Provozní doba zákaznického centra na  www.vosjicin.cz

Tisková zpráva 2. 2. 2022

Obce na Hořicku mají kvalitnější zdroj vody

Po zhruba 20 měsících stavebních prací byla zkolaudována stavba, která na Hořicku propojila slabší a nevyhovující zdroje na vydatnější zdroj v úpravně vody Březovice.

Lepší kvality vody a hlavně konce problémů s jejím dodáváním v letních měsících se dočkaly obce Jeřice, Doubrava, Boháňka, Cerekvice, Třebovětice, Skála a Chloumek.

Stavba byla dokončena o půl roku dříve, než se původně předpokládalo. Projekt Skupinový vodovod Hořicko byl zrealizován z důvodu nevyhovujících parametrů vody na prameništi Bahna, vrtu v Jeřicích a na zdroji v Doubravě. Prameniště Bahna dosud zásobovalo skupinový vodovod Boháňka, z něhož je napojeno šest obcí a lokalit - Jeřice, Boháňka, Cerekvice, Třebovětice, Skála a Chloumek. Voda zde bohužel dlouhodobě obsahovala nadlimitní množství dusičnanů a byla omezena výjimkou. Hrozilo, že by během pár let hygienické limity nestačily a voda by nebyla pitná. Podobné problémy s kvalitou vody byly i ve vodovodu Doubrava, kde jí navíc bylo v letních měsících nedostatek. „Nechali jsme proto vypracovat projekt na propojení těchto menších zdrojů a vodovodů na skupinový vodovod Hořicko, který získává vodu z úpravny v Březovicích.

Hlavním úkolem bylo zajištění pitné vody pro místní obyvatele, aby splňovala hygienické limity dle platné legislativy a také aby byla voda bez problémů dostupná i v letních měsících,“ vysvětluje hlavní cíl stavby člen představenstva VOS a. s. a starosta města Hořice Aleš Svoboda. Stavba začala v dubnu 2020. Během tohoto roku došlo k propojení ÚV Březovice a prameniště Bahna, a to potrubím o délce 5 150 metrů. Tento přívodní řad umožňuje doplňování vodojemu na prameništi Bahna upravenou vodou ze zdroje v Březovicích. Kvůli tomu byla v Březovicích postavena i nová čerpací stanice. „V Jeřicích byla situace dlouhodobě nevyhovující, kvůli nevhodné vodě pro určité skupiny obyvatel jsme museli přes tři roky dodávat kojencům, dětem do 6 let a těhotným k pití vodu balenou.

Po dokončení první části projektu jsme proto požádali o předčasné užívání stavby, abychom kvalitu vody vyřešili nejdříve pro Jeřice a obce v okolí. Vodovod jsme spustili v lednu 2021,“ vysvětluje ředitel VOS a. s. Ing. Richard Smutný. Následně byl vybudován přívodní řad, který spojil vodojemy Chloumek a Doubravu. Tento řad zajišťuje kvalitní pitnou vodu z již nově zásobeného vodovodu Boháňka do osady Doubrava. Zde bylo potřeba natáhnout více jak 2 860 metrů potrubí. Součástí výstavby byla i oprava vodojemů. Kromě sanace a stavebních úprav byla vyměněna kompletně i technologie. „Při realizaci tohoto úseku jsme se potýkali s problémy, protože je zde skalnaté podloží a více než polovinu trasy musel zhotovitel bourat v pískovcové hornině. I tak se ale podařilo celou stavbu provést o více než 6 měsíců rychleji.

Celkem 1 300 obyvatel má již kvalitnější pitnou vodu z hlubinných březovických zdrojů,“ dodává ředitel Ing. Richard Smutný. Celkové náklady díla jsou zhruba 41 135 000 bez DPH a na více jak polovinu získala společnost dotaci z Operačního programu Životní prostředí, a to ve výši 26 358 000 bez DPH. Stavbu prováděla společnost BAK stavební společnost, a. s. a EVT Stavby.

Tisková zpráva 20. 11. 2015

Hořickým se zlepšila kvalita vody díky zcela nové technologii na úpravu vody  

V pátek 20. listopadu 2015 byla slavnostně předána kompletně zrekonstruovaná úpravna vody v Březovicích na Hořicku. Kromě stavebních úprav byla také za pomoci dotace vyměněna technologie úpravy vody a zapojen byl třetí vrt. Hořičtí obyvatelé, pro které jsou Březovice hlavním zdrojem vody, tak mají vodu kvalitnější. Vodohospodářská a obchodní společnost a.s. zase ušetří na nákladech při provozu, protože získávání a čištění vod je díky nové technologii efektivnější. 

Slavnostní předání stavby proběhlo 20. listopadu dopoledne, za účastí vedení VOS a.s., města Hořice a společnosti VCES a.s., která celou stavbu měla na starost a která připravila i slavnostní předání. Pozváni byli akcionáři společnosti VOS a.s., starostové okolních měst a obcí, kteří se přijeli podívat, jak čištění vod probíhá v praxi. „Pro naše akcionáře jsme připravili malou exkurzi, která jim osvětlila způsob získávání a následné úpravy vody. Na Hořicku je voda více železitá, proto zde dochází k chemické úpravě ještě před tím, než odchází do domácností. K efektivnější úpravě nám pomáhají právě moderní technologie, které jsme za pomoci dotací z Evropské unie mohli uvést do provozu,“ vysvětluje ředitel VOS a.s. Ing. Richard Smutný.

Modernizace úpravny probíhala od července loňského roku za plného provozu a znamenala celkové stavební úpravy stávající budovy, odstraněna byla budova chlorovny a došlo k sanaci 400 kubíkové akumulační nádrže, která slouží jako rezervoár vody. Nově v areálu vyrostla další akumulační nádrž o objemu 500 m³, celkem tedy bude pro obyvatele k dispozici na 900 m³ vody k okamžitému odběru. Poté byla doplněna technologická linka o další separační stupeň a bylo zefektivněno dávkování chemikálií upravujících vodu. Připojen byl také třetí vrt, který nebyl dosud používán. „Zdroje vody jsou zde naštěstí silné, takže jsme zapojili i třetí vrt a vody je zde pro obyvatele dostatek,“ doplňuje Ing. Richard Smutný. Rekonstrukci prováděla společnost VCES a.s. za celkem 97 milionů. „V průběhu posledních dvou let pro nás byl projekt intenzifikace úpravny vody Březovice již pátým projektem v oblasti zásobování obyvatel pitnou vodou. Potvrdili jsme tak naši silnou pozici v segmentu vodohospodářských staveb,“ uvedl k rekonstrukci Tomáš Kouba, obchodní manažer VCES a.s. „Vedle prací, které probíhaly za plného provozu úpravny, jsme se museli vypořádat také s extrémně suchým létem, které si vynutilo nepřetržitý provoz vrtů a nebylo tak možné využít původně plánovaných odstávek,“ doplnil Kouba.

Během stavby docházelo k přepojování vody a rezervoáry byly zásobeny vodou z druhé hořické úpravny, z Libonic. Hlavním cílem rekonstrukce bylo plné využití kapacity vrtů a také zefektivnění úpravy získané vody. Nové technologie totiž dokážou vodou šetřit, a to již při výrobě, kdy vznikají vody odpadní, jejichž objem dokáže nová technologie snížit. Zlepšily se i hodnoty parametrů jakosti vody a VOS a.s. uspoří na provozních nákladech. Vodohospodářská a obchodní společnost a.s. mohla rekonstrukci provést díky dotaci z Evropské unie, vloni získala na realizaci cca 66 milionů korun z Operačního programu Životní prostředí, prioritní osa 1. – Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní.

Eu

Fotogalerie

Na Tobolce 428, 506 45 Jičín

IČ 60109149

www.vosjicin.cz facebook.com/vosjicin.cz