Kontakt

Kontakt na členy osadního výboru Březovice.

brezovice@post.cz 

Vratislav Fikar

předseda OV Březovice

+420 493 623 795

Michal Andrle

člen OV Březovice

+420 605 859 484 

Ondřej Novák

člen OV Březovice

+420 732 165 039

Jiří Hakl

člen OV Březovice

+420 604 927 070

Kateřina Klimešová

člen OV Březovice

+420 774 080 070 

Hana Hnátková

člen OV Březovice

+420 605 159 154

Hana Savinkovová

člen OV Březovice

+420 604 237 368 

Navštívili jste někdy Březovice ?

  1. Ano 308
  2. Ne 197
  3. Jen jsem projížděl 260
  4. Zaslechl jsem o nich 178

Najdete nás

 ČÁST OBCE (§ 27 odst. 2 zákon č. 128/2000 Sb., o obcích)

Částí obce se podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích rozumí evidenční jednotka, která leží v jednom souvislém území. Část obce je tvořena budovami s čísly popisnými i čísly evidenčními, přidělenými v jedné číselné řadě.

Názvy částí obce jsou zpravidla převzaty z názvu zaniklých obcí, osad nebo z názvů historicky vzniklých území, na nichž se tyto části obce nacházejí. Zákon dále určuje podmínky za nichž se obce mohou slučovat nebo rozdělovat na více obcí. Novou podmínkou pro rozdělování je, že vzniklé obce musí mít alespoň 1000 (dříve 300) trvale bydlících obyvatel, vlastní katastrální území a musí tvořit jeden územní celek. Území obce je možno měnit jen na základě souhlasu zastupitelstva obce.

Přidružené obce podléhají Městskému úřadu v Hořicích v jeho rozhodování o věcech veřejných, prostřednictvím rozhodnutí rady města nebo zastupitelstva města.

V každé části obce je zřízen tzv. osadní výbor. Jedná se o spolek, který je jakýmsi prostředníkem mezi městským úřadem a občany jednotlivých místních částí. Osadní výbor má oporu v zákoně o obcích ( zákon č. 128/2000 Sb., o obcích).

OSADNÍ VÝBOR (§ 120 zákon č. 128/2000 Sb., o obcích)

Osadní výbor může v částech obce zřídit zastupitelstvo obce. Počet členů výboru určí zastupitelstvo, přičemž minimální počet jsou 3 členové.

Členy osadního výboru jsou občané obce, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v té části obce, pro kterou je osadní výbor zřízen, a jsou určeni zastupitelstvem obce.

Předsedu osadního výboru zvolí zastupitelstvo obce z řad členů osadního výboru.

PRÁVA OSADNÍHO VÝBORU

Mezi práva osadního výboru patří:

1. předkládat zastupitelstvu obce, radě obce a výborům návrhy týkající se rozvoje části obce a rozpočtu obce

2. vyjadřovat se k návrhům předkládaným zastupitelstvu obce a radě obce k rozhodnutí, pokud se týkají části obce

3. vyjadřovat se k připomínkám a podnětům předkládaným občany obce, kteří jsou hlášeni k trvalému pobytu v části obce, orgánům obce

4. požádá-li předseda osadního výboru na zasedání zastupitelstva obce o slovo, musí mu být uděleno.